Abeceda Mažoretky

A-       MAŽORETKOVÁNÍ JE KOLEKTIVNÍ SPORT

 

B-       Mažoretka svým  vystupováním a způsoby je vzorem pro ostatní dívky

 

C-       Mažoretka se vždy usmívá a svým úsměvem rozdává radost druhým

 

D-      Mažoretka má vždy výborný prospěch v škole nebo studiu

 

E-       Mažoretka je vzorem pro ostatní svým slušným chováním

 

F-       Mažoretka ctí,  hájí a chrání pověst svou a svého Týmu

G-       Mažoretka vždy drží zásady  zdravého stylu života

H-      Mažoretka je vždy upravena < xml:namespace prefix = "o" />

I-         Mažoretka nikdy není netečná vůči trápení nebo smutku jiné mažoretky v týmu

J-         Mažoretka dodržuje pravidla Fer Play

K-       Mažoretka vždy pomáhá druhým v týmu

L-       Mažoretka snoubí vždy cílevědomost se skromností

M-     Mažoretka nikdy nepomlouvá

N-      Mažoretka si uvědomuje co pro ní znamená podpora rodičů

  

ŘÁD MAŽORETEK

VEDOUCÍ MÁ VŽDY PRAVDU

1. Co není povoleno, je zakázáno. - z toho vyplývá, jestli chci provádět COKOLIV nedomluveného, musím se nejdříve zeptat své trenérky.

2. Účastnit se tréninků, vystoupení, soutěží můžou pouze řádně přihlášené mažoretky, které mají vyplněnou přihlášku a zaplacené poplatky. Poplatek se hradí do konce září a poloviny února vedení Michelle. Dále jen ta Mažoretka, která je seznámena, spolu s rodiči, s tímhle řádem Mažoretek a rozumí mu.

3. Mažoretka přijde na trénink 10 minut před jeho zahájením. Najde si svou trenérku a nahlásí ji svou přítomnost do docházky. Převlékne se, přezuje se a čeká v šatně. Oblékne si smluvený úbor a obuv.  Necvičí v oblečení, v kterém přijde na trénink. Úbor se skládá z přiléhavého k tělu svršku (růžové barvy) a těsných, nejlépe elastických kalhot (černých) nebo podobného oblečení. Není dovoleno trénovat ve volném oblečení, hrozí nebezpečí úrazu.

4. Mažoretka má své delší vlasy stáhnuté v culíku vzadu na hlavě, ne na bok hlavy. Polokrátké vlasy má sepnuté sponkami tak ať přiléhají k hlavě.

5. Pro  maximální soustředění Mažoretky na tréninku, je v čase tréninku  zakázán vstup do prostor a místa  konajícího se tréninku, jakékoliv jiné než pověřené osoby, dospělé i nedospělé. Případné dotazy rodičů a příbuzných můžou být vždy po tréninku na trenérku.

6. Každá Mažoretka je povinna se účastnit jak tréninku, tak pohybových průprav. Pohybová průprava je stejně důležitá jako trénink mažoretek a naopak.   Mažoretka, která nebude docházet pravidelně na pohybovou průpravu, nebo na trénink, není správně připravena a  nebude zařazena do soutěžních sestav.

7.  Pro maximální úspěšnost na soutěžích a vystoupeních je nutná nejvyšší možná účast na trénincích a na  trénincích pohybové průpravy. Aby byl výsledek téměř zaručen, musí Mažoretka dodržovat celoroční tréninkový plán. Tréninkový plán je podobný jako ve škole výukový.  Vynechaný trénink nebo pohybová průprava, se musí dohnat. Pokud tak není, jednotlivá Mažoretka brzdí celý kolektiv. Z toho pak vyplývá zklamání z případného neúspěchu celého kolektivu.

8. Každá Mažoretka má přijít na trénink připravena tak, aby zvládala bezproblémově navázat ve svém týmu na předcházející trénink, jak sestavami, tak kvalitou prvků nacvičených v minulých trénincích.  K tomu ji má dopomoci individuální dotrénování jmenovaných prvků a náslech hudebního doprovodu doma. 

9. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní prácí. Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na všech trénincích, zkouškách a všech akcích souboru. V případě jakékoliv náhlé i plánovité nezbytně nutné nepřítomnosti, rodiče mažoretku řádně omluví telefonicky, nebo osobně u jejich trenérky. Povinnosti vyplývající z nepřítomnosti podle bodu 7. jsou pak na nich. Zodpovědnost z nepřítomnosti je pak vůči celému kolektivu Michelle. Míra zodpovědnosti je stanovena evidenci docházky, která je k nahlédnutí všem rodičům i dětem na nástěnce klubovny Michelle. V případě neuspokojivé docházky bude Mažoretka zhodnocena jako nepřipravena a bude vyjmuta z celku, nebude v soutěžních sestavách, a bude  přesunuta jako náhradnice.

10. Neúčast na jakékoliv soutěží (nepostupová, i v rámci MČR) je nepřípustná. Termíny soutěží jsou vypsány každoročně IFMS do půlky prosince nejpozději pro následující rok. Je na každém z rodičů jestli se rozhodne si naplánovat svou dovolenou tak, at jejich dcera pro celý rok bude jen docházet a podporovat svůj tým, nebo bude i soutěžit  a  sportovně se rekreovat na soustředění. To platí i pro nepřítomnost dětí z důvodu účasti v školy v přírodě. Na rodičích je zabezpečit jejich přítomnost na soutěžích. Toto rozhodnuti je závazné vůči celému kolektivu Michelle neměnit.

11. Mažoretka patří do skupiny Michelle, tudiž i v sóloformacích je prezentována jako Michellka. Není dovoleno porušit základní pravidlo Mažoretka ctí,  hájí a chrání pověst svou a svého Týmu“.   Jakákoliv výměna, únik, informací týkajících se tréninků, vytvářených choreografiích, pravidlech, postupech, plánu tréninku, směrem ke  konkurenci je kvalifikováno jako hrubé porušeni základních pravidel soutěže skupiny Michelle  s konkurencí. Taková Mažoretka nemá místo v týmu Michelle.

12. Mažoretka v čase vystoupení, nebo soutěže převezme kostým plus jeho součásti, tyčku a případně kozačky. V této době je za ty věci, v plném rozsahu zodpovědná. Mažoretka, která ukončí svoje členství v týmu Michelle ať už ze své vůle, nebo z rozhodnutí rady, a má ve svém držení jakékoliv věci týmu Michelle, vždy vrací tyto věci své trenérce a o tom se provede zápis s podpisem Mažoretky, nebo zákonného zástupce. Ty pak, pokud to bude možné, budou poskytnuty nově nastupující Mažoretce za ni. V případě ztráty kostýmu, nebo jeho části, či společné věci, Mažoretka uhradí, nebo nahradí ztracenou věc za pořizovací částku na vlastní náklady.

13. Informace týmu Michelle, akcích, změnách se vždy aktualizují písemně na nástěnce v klubovně a elektronicky na našich webových stránkách. Povinností každé Mažoretky a rodičů je  řádně a pravidelně sledovat tyto informační kanály a včas reagovat na změny. Naše webové stránky www.michellekarvina.wbs.cz

14. Pokud Mažoretka, jako členka kolektivu Michelle hrubě, nebo opakovaně méně závažně poruší ustanoveni tohoto řádu, může být Mažoretka  vyloučena z vystoupení nebo později i ze souboru. Toto rozhodnutí o ukončení členství v týmu Michelle provede vždy rada a vždy písemnou formou. Ukončovací formulář bude zaprotokolován a obsahovat soupis porušeni pravidel, řádu, termíny. Dle stanov neziskové organizace Michelle bude podstoupen do výroční zprávy.

 15. Řád Mažoretek je závazný soupis a objasnění pravidel pro všechny členky týmu Michelle a jejich zákonných zástupců. Jeho změna je vyhrazena. Povinností Mažoretek a jejich zástupců je pravidelně sledovat jeho doplněni nebo změny. Neznalost řádu neomlouvá.

 

TOPlist
aktualizováno: 17.07.2018 14:20:46